آتش (حریق) چیست و آتش گرفتن چه انواعی دارد؟

آتش (حریق) تلفیقی از انرژی گرما و نور است، که توسط واکنش های شیمیایی همچون استحکاک ایجاد می شود و نتیجتا ویرانی، سوختگی، ریزش و تلفات جانی و مالی از خود به جای می گذارد. آتش دارای زبانه و روشنایی است که با توجه به نوع آن رنگ خاصی هم…