ضخامت محصول شرکت ما در بین متریال های حال حاضر بازار جزء کمترین ها می باشد که این امر خصوصاً در S.F های کمتر بیشتر نمود پیدا می کند.