مقاومت محصول شرکت ما در آزمایشات مرکز تحقیقات چه به لحاظ مقاومت حرارتی و چه لحاظ چسبندگی نمره قابل قبولی را کسب کرده است.