اسکلت فلزی پیچ و مهره ای در برابر سازه جوشی

در حالت کلی هیچ وقت، هیچ چیز در جهان هستی مطلق و یقینی نیست. اما با یک سری تحلیل سرانگشتی ساده چه به لحاظ مقرون به صرفه بود از نظر اقتصادی، چه از لحاظ کیفیت و کارایی و استاندارد، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نسبت به اسکلت فلزی جوشی…