اجرای پوشش ضد حریق شامل چه مراحلی می شود؟

اجرای پوشش ضد حریق دارای مراحلی است که در این مقاله با آنها آشنا خواهیم شد. هر تخصصی و هر نوع کاری دارای یک فرآیندی می باشد. اجرای پوشش ضد حریق نیز از این قاعده مستثنی نیست. به صورت کلی فرآیند اجرای پوشش های ضد حریق شامل دو مرحله است:…