فرایند اجرای پوشش ضد حریق شامل چه مراحلی می شود

هر تخصصی و هر نوع کاری دارای یک فرآیندی می باشد. اجرای پوشش ضد حریق نیز از این قاعده مستثنی نیست. به صورت کلی فرآیند اجرای پوشش های ضد حریق شامل دو مرحله است: زیر سازی و شات که هر یک از این دو منظوری را می رساند. زیر سازی…